Много

Рефератов

Студента Рефераты


Воздействие самомнения студентов ВУПризыв на удачливость образовательной деловитости

...успешность образовательной деятельности как: индивидуально-психические характеристики студента (тревожность, свойства его нервной системы, ...

... большую успешность в учебной деятельности, меньшую - студенты с низкой (адекватной) самооценкой и студенты с неадекватной самооценкой наименее успешны в образовательной. ...

...менее привлекательны капризность и нерешительность; в подавляющем большинстве опрошенные студенты характеризуются адекватной самооценкой и реалистичным уровнем притязаний. Таким образом...

Подробнее

Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій

... – залучають у сукупності тільки мала кількість студентів. Використовувані студентами механізми релаксації, форми дозвілля вкрай недостатні для...

... .-1988.-№ 1. – с. 5-8. 36. Акбердиева Д.Ф Формирование здорового образа жизни у студентов/ Д.Ф Акбердиева // Валеология.- 2001.-№4. С. 27-29. 37. Хрипкова А.Г Здоровье ...

..., 2000. – С 178–180. 46. Вишняков Н.И. Профилактика и диспансеризация студентов в современных условиях // Общественное здоровье, управление здравоохранением и подготовка кадров. Материалы ...

Подробнее

Разработка объектно-ориентированной модели информационной подсистемы "Деканат: экзаменационная сессия"

...атрибуты классаInput Information) Student_Name: String - имя студента; Student_Sername: String - фамилия студента; Student_Lastname: String - отчество студента; -Fakultet:String - факультет; -Data:...

...#pragma once #endif #ifndef _INC_INPUTINFORMATION_453CF3E40275_INCLUDED #define _INC_INPUTINFORMATION_453CF3E40275_INCLUDEDInformationItem; //Добавление данных о студенте //##ModelId=453CF3E40275 class InputInformation {: //##ModelId=454DF92B028A* theZapisItem; //##ModelId=453CF4630336CreateEmptyRecord...

Подробнее

Маркетинговая деятельность в сфере высшего образования

...экономике; пройти практику в компаниях. Привлекательность проекта для студентов объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, первоначально низкий уровень...

...продвижения международных образовательных программ. Работа Австралийского центра со студентом начинается с проведения рекламно-информационных компаний и завершается ...

...означает высокую интегрированность процесса обучения и общественной жизни студентов, особые отношения между студентами, проживающими в кампусе, и образование особого ...

Подробнее

Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Німеччині

... транспортний університет Кафедра «Теорії та історії держави і права» РЕФЕРАТ з дисципліни: «Вища освіта і болонський процес» на тему: «...

...і спецпрактика. Отримавши бланки анкет та інструкції від Akademisches Auslandsamt - cлужби справ студентів-іноземців, слід належним чином підготувати документи, виконавши необхідні нотар...

... в державних ВНЗ Німеччини безкоштовне. Єдина плата - за систему послуг студентам (спорт, культурні заходи, їдальня, гуртожиток тощо). Передбачено невеликий внесок за...

Подробнее

Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

...великими привілеями. В кінці XII в. - початку XIII в. товариства, корпорації вчителів і студентів стали іменуватися просто universitas, тобто "університетами". Але спочатку, формальна...

...на музиці, Тур - на медицині, Комбре - на математиці. З'являються бродячі студенти. Та все ж головним турбуванням монастирів була не філологія, а богослів'я. Складалися...

...ів надавало їм дуже велике значення. Саме диспути повинні було навчити студентів мистецтву суперечки, захисту придбаних знань. В них на перше місце...

Подробнее

Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

...майбутніх вчителів початкових класів 2.1 Способи збагачення лексичного запасу мовлення студентів 2.2 Робота вчителя початкових класів над збагаченням лексико-фразеологічного ...

...ілкування. Власне предмет "культура мовлення" має на меті сприяти виробленню у студентів 1) правильності усного мовлення, тобто відповідності літературній мові, і...

...майбутніх вчителів початкових класів 2.1 Способи збагачення лексичного запасу мовлення студентів Потреби часу вимагають нових підходів до викладання української ...

Подробнее

Особенности восприятия компонентов субъективного качества жизни населением Астраханской области

... менять.666666655555466 Таблица 4 Результаты исследования «удовлетворенность жизнью» студентов группы 3С Астраханского Социально-педагогического колледжа(18-20 лет)...

...учебы на первое место и высокий показатель счастья. В группе респондентов «студенты» прослеживается трансформация компонента «учеба» в «получение качественного образования», и ...

..., как восприятие компонентов субъективного качества жизни школьниками и студентами, значимо отличается от восприятия компонентов субъективного качества жизни ...

Подробнее

Вища освіта України в сучасних умовах

Реферат на тему: Вища освіта України в сучасних...

..., розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і вчителів, учнів, студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств. Держава сприяє ...

...ркової частин. Загальний обсяг годин аудиторної та самостійної роботи студентів знаходиться відповідно в межах 50% від обсягу годин, ...

...ї освіти України є проблеми, які перешкоджають підвищенню мобільності студентів і викладачів. Серед інших перешкод важливою є слабка підготовка з іноземних ...

Подробнее

Шляхи та проблеми розвитку творчого мислення

...і інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості. Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за умови їхньої активної розумової діяльності у ...

... мислення у досліджуваних. Вибірка складається з 10 осіб, студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія. 2.2Аналіз результатів дослі...

...і Кількість тлумачень картинок1-й студент 102-й студент 153-й студент 114-й студент 135-й студент 86-й студент 107-й студент 128-й студент 139-й студент 1810-й студент 9 Першим етапом нашого дослідження...

Подробнее

Бизнес-планирование в сфере сервиса

... в разделе оценки финансовых показателей; - добиться полного понимания студентами целей и задач, стоящих перед разработчиком бизнес-плана, важности...

...дисциплиной специализации «Организация деятельности предприятий сервиса» и призвана вооружить студентов необходимыми теоретическими знаниями, а также выявить специфику двух важнейших...

...книжки 3.2.03.255, следовательно, задачи для решения - 1.5. и 2.5.). Студент, выполнивший контрольную не по своему варианту, получает оценку «неудовлетворительно» и ...

Подробнее

Физическое воспитание в профессиональной подготовке спасателей

...развития, роста физической и умственной работоспособности у многих школьников и студентов отмечается различные отклонения в состоянии здоровья: нарушение осанки, сколиозы,...

...данных. Полученные данные обрабатывались согласно стандартам физического развития студентов [28]. Анализ полученных результатов физического развития обследуемых ...

... Золотов М.Н. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта. Учеб. пособие для студентов ВУЗов. – издательство «Академия / Academia», 2004. 16.  Лукьянов В.С. О...

Подробнее

Разработка электронного курса по подготовке программистов на основе компьютерно-информационных технологий

... следует начинать с самых простых заданий, для выполнения которых студент уже владеет необходимыми навыками и знаниями. Постоянно уровень сложности материала...

...результатов своей работы стимулируют выполнение очередного задания. Трудности, которые студенту необходимо преодолевать, должны возникать перед ним последовательно одна за другой...

... вопросы. Основной особенностью ЭУ является больший акцент на самостоятельную работу студента. Эта особенность оказывается и наибольшей трудностью для него. 1. ОБЩАЯ...

Подробнее

PR-кампания на примере Высшего учебного заведения

...время нацелено внимание большого числа населения, к ним относятся и абитуриенты, и студенты, и их родители, а также потенциальные и реальные работодатели. От положительного...

.... К ним относятся: преподавательский состав и активная часть студентов. Для большей эффективности следует привлечь наиболее успешных выпускников данного...

... 1 ноября начал проводить Второй межвузовский конкурс трейдеров. Конкурс позволил студентам вузов и сузов познакомиться на практике с основными инструментами фондового рынка...

Подробнее

Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

...LEONARDO DA VINCI.  Основной задачей данных программ является обмен информацией, студентами и программами между Эстонией и Европейским Союзом.                         Министерство ...

...3000 мест в Таллинне и Тарту для осуществления обмена студентами. Эстония также собирается запросить Европейский Союз о повышение совместного...

...или совместно с министерством просвещения предлагают программы стипендий для успешных студентов. Действующими являются стипендия в рамках сотрудничества в Европейским Союзом, ...

Подробнее

Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

...факультетів, призначав тільки він. Призначав він також і керівників Союзів студентів, у який входили всі учні, а також керівників Союзу ...

... більш ніж наполовину - з 127 920 до 58 325. Набір студентів у технічні інститути, що готували для Німеччини вчених і ...

..., проти яких у першу чергу бореться наша молодь. Кожний студент проведе чищення своєї бібліотеки, у яку по недомислу...

... потрапили ці ненімецькі книги; кожний студент буде наводити порядок у бібліотеках своїх знайомих; молодь ...

Подробнее

Воспитание выносливости с помощью тренажеров

.... Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию таких студентов имеет свои особенности и заслуживает большого внимания. Характерным именно...

... для специальных групп методами студентам с различными заболеваниями помогают развивать двигательные способности и формировать ...

...помогающей организму развиваться гармонично. Все это помогает развивать у студентов физическую выносливость организма, которая оказывает определенное влияние на ...

Подробнее

Создание компании "Муромская недвижимость"

...основном она будет заниматься строительством высококачественного, но доступного для студентов жилья, а также комфортабельных коттеджей для преподавателей, ценящих современные...

... описание рынка Целевой рынок компании Муромская недвижимость состоит из студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей Муромского университета, желающих...

... сосредоточить свое внимание на вышеупомянутых трех сегментах рынка: студентах университета, научных сотрудниках и преподавателях. Наши потенциальные клиенты...

Подробнее

Развитие педагогической мысли в России и Беларуси

..."Библиотека для чтения", где он помещал переводы с английского, рефераты статей, обозрения материалов, опубликованных в иностранных журналах. Однако после ...

...концептуальные и методические основы обучения и воспитания студентов. В монографии В.П.Горленко "Педагогическая практика студентов: развитие научных основ" (2002) анализируется ...

...многократно переиздававшихся учебных пособий и учебников по педагогике для студентов педагогических институтов и университетов. Список использованных источников 1. ...

Подробнее