Много

Рефератов

Громадянське виховання молодших школярів у позаурочній діяльності

Диплом Нового Образца 2017, Реферат На Тему Сочи 2014 , Требования К Оформлению Диссертации 2017, Курсовые Работы По Математике

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра початкової та дошкільної освіти
Курсова робота

На тему:

« Громадянське виховання молодших школярів у позаурочній діяльності»
Луганськ 2014

ПЛАН


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи вивчення громадянського виховання молодших школярів

.1 Історичний огляд проблеми вивчення громадянського виховання молодших школярів

.2 Сучасний стан вивчення громадянського виховання молодших школярів у позаурочній діяльності

.3 Ключові поняття теми «Громадянське виховання молодших школярів у позаурочній діяльності

РОЗДІЛ ІІ. Практичні матеріали щодо вивчення методики громадянського виховання молодших школярів у позаурочній діяльності

.1 Розробка робочої програми щодо виховання громадськості молодших школярів у позаурочній діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП


Одвічні завдання педагогіки - виховання розумної, доброї, чесної і сильної людини, сьогодні як ніколи гостро постає перед школою. Сучасні школярі повинні навчатися в дусі миру, терпимості, рівності, поваги до людських прав і свобод.

Найважливіше завдання виховання - формування у школярів громадянської відповідальності, правової самосвідомості, духовності і культури. При цьому формування моральних позицій є її центральним змістовним компонентом.

Моральність - це та основа, без якої неможливе формування повноцінної особи громадянина. Саме в молодшому шкільному віці діти охоче вступають в систему різноманітних моральних відносин, а в процесі спілкування з однолітками і дорослими набувають досвіду поведінки, моральні звички. У початкових класах закладається основа моральної культури особистості.

Саме в родині закладаються основи моральності, формуються норми поведінки.

Сімейне виховання - це спільні походи та екскурсії по рідному краю, в музеї, на виставки в театри, в ході яких обговорюється побачене, формується власна думка.

Громадянське виховання стає невід'ємною частиною освітнього процесу в Україні.

Вирішуючи проблему виховання маленького громадянина, головна мета роботи - формування у дитини активної соціальної позиції, виховання гуманної, самостійної, інтелектуально-розвиненої творчої особистості.

Предметом нашого дослідження є громадянське виховання молодших школярів.

Обєктом дослідження: учні молодшого шкільного віку У процесі роботи, спрямованої на розвиток громадянського виховання та правової культури школярів, повинні вирішуватися наступні завдання:

·Формування громадянських почуттів до своєї Батьківщини, основних прав і обов'язків громадянина.

·Виховання дбайливого та відповідального ставлення до природи.

·Виховання особистості, яка усвідомлює гідності людини.

·Формування міжетнічної толерантності.

·Організація учнів у шкільному самоврядуванні та участь у шкільних та позашкільних заходах.

·Розвиток лідерських якостей особистості - відповідальність за доручену справу, за якість, уміння підкорятися більш компетентному в цьому питанні лідеру.

Громадянське виховання молодших школярів має здійснюватися на кожному навчальному уроці.

Особливе місце в громадянському вихованні займає курс «Навколишній світ». На уроках музики потрібно долучати учнів до духовних цінностей, формувати їх духовну культуру засобами музики. Уроки образотворчого мистецтва допомагають дітям з перших кроків навчання в школі пізнавати світ, бачити красу, розвивати художні здібності. Зміст уроків математики дозволяє здійснювати громадянське виховання школярів. Велике виховне значення має складання і рішення текстових завдань. Рішення задач зміцнює зв'язок з життям, пробуджує в учнів інтерес до знань. При правильному підборі завдань розширюється кругозір дітей. Вирішуючи завдання на екологічну тему, діти вчаться дбайливо ставитися до природи.


РОЗДІЛ І. Теоретичні основи вивчення громадянського виховання молодших школярів


.1 Історичний огляд проблеми вивчення громадянського виховання молодших школярів


Громадянське виховання ґрунтується на ідейному багатстві народу, його морально - етичних цінностях, виховній мудрості. Щоб діти стали народом, творцями своєї держави, необхідно, аби вони за час навчання, виховання в сім'ї, школі міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко пройнялися його національним духом, способом мислення і буття. Ці якості потрібно виховувати у дітей тими засобами, методами, способами, традиціями, мораллю, що вироблені народом упродовж усього історико - культурного розвитку, при цьому органічно поєднуючи ці засоби та методи з новітніми надбаннями європейського та світового культурно - педагогічного досвіду.

У період становлення України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває особливої актуальності. Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації. Для України як поліетнічної держави громадянське виховання покликане сприяти формуванню її соборності, яка є серцевиною української національної ідеї. Саме на ґрунті демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, можливе обєднання різних етносів і регіонів України з метою розбудови й удосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського суспільства [4, 565c.].

Першооснови громадянського виховання були закладені в народній педагогіці. Українська народна педагогіка сягає корінням у сиву давнину - ще до часів заснування Київської держави. Відомий сучасний вчений М.Стельмахович зазначав, що «народна педагогіка - це написаний багатотомний усний підручник про навчання і виховання підростаючих поколінь, який твориться народом, зберігається у його памяті й постійно ним використовується, систематично збагачується і вдосконалюється» [13, 399 с.]

Народна педагогічна мудрість віддзеркалилася в усній народній - піснях, билинах, притчах, казках, міфах, легендах, прислівях.приказках тощо.

Патріотичний пафос творів українського фольклору - це любов до Батьківщини, бажання стати на її захист («Де рідний край, там і рай, а де чужина - там домовина»,»Людина без Вітчизни що соловей без пісні», «Рідна земля і в жмені мила», «За рідний край - життя віддай» та інші). У казках, легендах,міфах билинах завжди оспівувалися подвиги народних героїв во славу рідної землі, народу (билини про Іллю Муромця,Олексія Поповича, Дуная Івановича). Ці твори виховують у дітей любов до Батьківщини,відданість їй, гордість за її силу, могутність і славу; любов до свого народу, повагу до його звичаїв, силу волі й духу, милосердя, працьовитість, чесність тощо.

Головними рисами народної педагогіки є:

всезагальний характер ідей народної педагогіки,її універсальність для всіх представників певної нації;

висока духовність і моральність;

гуманізм, ставлення до життя людини як до найвищої цінності;

демократизм;

ідеал духовної свободи, незалежності та самостійності [6, c.131-135].

Другим етапом патріотичних ідей необхідно визначити період виникнення та становлення держави - Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.)

Особливості та зміст громадянського виховання в цей період ґрунтовно розкриваються в історичних памятках: літописах, повістях, та билинах, повчаннях та молитвах, житіях святих тощо. Епоха Київської України-Русі мала багату й високодуховну спадщину, якою могла б пишатися будь-яка цивілізована держава світу. Аналіз історичних пам яток Київської Русі доводить, що всі роздуми давніх авторів (літописця Нестора, Іларіона Київського, Володимира Мономаха, Климента Смолятича, Данила Заточника та інших) мають на меті звеличення рідної землі, виховання любові до неї, пробудження гордості за її велич, піклування про єдність народів тощо.

Автор «Повісті минулих літ» (1110-1118рр.), літописець Нестор, пропагуючи християнську мораль, у той же час заклав основи патріотичного виховання. У повісті відображені народні уявлення про сімю та родинне виховання, особливості навчання та освіти підростаючого покоління того часу.

Дослідник і перекладач «Повісті минулих літ» В. Яременко підкреслює, що «наскрізним в літописі є релігійна концепція людини і світу, вогонь любові до рідної землі і патріотична тривога за її долю» [16, с. 12-14]

В основі педагогічної концепції «Повісті минулих літ» лежить боротьба добра та зла. Зло обовязково буде покаране, добро переможе. Носіями добра в «Повісті» виступають Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Мстислав Великий, Володимир Мономах, Михайло і Всеволод Суздальські, інші князі, які з честю відстоювали єдність своєї землі, вболівали за свій народ, його теперішнє й майбутнє [1, c. 214-216].

Таким чином, педагогічна думка Київської України-Русі має глибокий загальнолюдський зміст, виступає фундаментальною основою вітчизняної педагогічної науки та української культури в цілому. Втілюючись в життя, педагогічні ідеї цього періоду виховували людину на християнських нормах моралі, як особистість мислячу, милосердну, совісну, мужню, працьовиту, з вірою у краще майбутнє [9, 479 с.].

Проблема громадянського виховання завжди привертала до себе увагу філософів, педагогів і психологів. Ще стародавні мислителі (Арістотель, Платон, Плутарх, Сократ) з'ясували суть громадянського виховання, обґрунтували шляхи і методи його реалізації. Ці ідеї знайшли свій подальший розвиток у працях А. Адлера, Г. Гегеля, Д. Локка, Ж - Ж. Руссо, З. Фрейда. Такі видатні українські діячі, як В. Антонович, М. Драгоманов, С. Русова, І. Огієнко, Г. Ващенко, Б. Грінченко, А. Макаренко, М. Грушевський, В. Сухомлинський та багато інших звертали увагу у своїх роботах на особливе значення формування громадянської свідомості підростаючої особистості. Так, наприклад, М.Грушевський (1866 - 1934 рр.) у своїй книжці "На порозі нової України" пише про політичний ідеал розбудови української незалежної держави (яким, до речі, керувався у своїй діяльності). Чільне місце у цьому ідеалові посідає образ громадянина України, його громадянських доброчинностей [15, 590 c.].

Відомий український педагог В. Сухомлинський (1918 - 1970 рр.) перший (за радянських часів) звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної проблеми. У 1970 році вийшла його книжка "Народження громадянина", де подається така система педагога, яка б оптимально впливала на громадянський розвиток особистості. Першочерговою умовою формування рис громадянина В. Сухомлинський вважав розвиток громадянської активності кожного індивіда. Він визначив вік дитинства як особливо важливий для формування громадянина і твердив, що риси громадянина виховуються безліччю впливів педагогічного характеру й некерованими соціальними впливами [8,c. 112-119].

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури засвідчує, що процес громадянського виховання підростаючого покоління широко і різнобічно обґрунтований в теорії і практиці. Зокрема, у вітчизняній педагогіці вперше до теми громадянського виховання звернувся В.Сухомлинський, педагогічні ідеї якого стали орієнтиром для створення ефективних технологій виховання громадянськості школярів й на сучасному етапі.

В педагогічній спадщині Г.Ващенка, А.Макаренка, С.Русової, К.Ушинського охарактеризовано основний зміст громадянського виховання дітей в школі, його національні ознаки [2, c. 10-16].

Педагогічні основи морального та правового виховання учнівської молоді, наукові підходи до виховання суспільно-активної особистості школяра в сучасних умовах розроблено в дослідженнях Н.Бібік, І.Зязюна, В.Кременя. Історичну ретроспективу, ґрунтовний педагогічний аналіз потреб та можливостей громадянського виховання в період становлення української державності розробили П. Ігнатенко, В. Поплужний. Проблему формування громадянськості як провідної риси особистості досліджено О. Докукіною, М. Задерихіною, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, В. Мазаєм, Л. Пономаренко. Проблему громадянських цінностей обґрунтовано у працях Л. Бойко. І. Бондаренко, М. Боришевського, Л. Крицької, Н.Чернухи.

У працях Н. Бернса, І. Беха, Л. Божович, Л. Буєвої, І. Кона, В. Крутецького, Н. Нікітіної, П. Чамати здійснено психологічне обґрунтування громадянського розвитку особистості.

На багатоаспектність й інтеграційність громадянського виховання вказано дослідниками Н. Алігавабовим, Т. Більгільдієвою, І. Валєєвим, О. Волжиною, К. Гаджиєвим, В. Мушинським.

Детальному аналізу педагогічних засад функціонування громадянської освіти та виховання у вітчизняній шкільній практиці присвячено дослідження Н.Деревянко, Ю.Завалевського, В.Іової, О.Киричук, Н.Косарєвої, В.Кузя, Т.Мальцевої, В.Оржехівського, А.Розенберга, І.Тараненко, О.Сухомлинської, К.Чорної та ін.

Таким чином, ми визначили основні етапи становлення та розвитку ідеї громадянського виховання в історії вітчизняної педагогічної думки, починаючи з основ народної педагогіки. Ми бачимо, що на різних етапах розвитку суспільства зміст громадянського виховання постійно змінювався. Без патріотичних почуттів, переконань, дій людина не може бути справжнім громадянином.


1.2 Сучасний стан вивчення громадянського виховання молодших школярів у позаурочній діяльності


Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації. Для України, яка є політичною державою, громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що воно покликане сприяти її соборності, яка є серцевиною української національної ідеї.

Зміст громадянського виховання в школі і сім'ї становить роботу вчителів, вихователів та батьків з патріотичного виховання, з формування культури міжнаціонального спілкування, правової культури, вихованню в дусі миру та не насильства. У цивільному становленні особистості важливе місце займає участь дітей, підлітків і юнацтва в діяльності дитячих громадських об'єднань і організацій [5, c. 55-59].

Сьогодні перед школою як соціальним інститутом стоїть складне і відповідальне завдання - сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, глибоке розуміння ними належності до українського народу, до своєї Батьківщини, внутрішню потребу й готовність відстоювати та захищати її інтереси, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення української держави.

В документах Верховної Ради України, «Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХXI cт.)», «Концепції національного виховання», «Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті» обґрунтовано необхідність удосконалення громадянського виховання учнівської молоді. Цілеспрямованої роботи з громадянського виховання учнів вимагає і закон України «Про освіту», де чітко сформульовано завдання виховання підростаючого покоління.

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» зазначено, що актуальність громадянського виховання особистості в сучасному українському суспільстві значною мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення субєктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби у самовизначенні та самоствердженні [3, c.14-15].

Посилення виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сімї, довкілля розглядається одним із стратегічних напрямів державної політики в галузі освіти.

У цьому контексті загальноосвітня школа першого ступеня виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України, історичної памяті, духовності, національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку. Набуті в школі першого ступеня особистісні якості, а також знання, вміння і навички не лише забезпечують основу навчання і виховання підлітків, а й значною мірою визначають особливості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої людини.

Психолого-педагогічні основи громадянського виховання в сучасній початковій школі об'єктивно є і визнано державою ключовим у забезпеченні сталого політичного, соціально - економічного розвитку та національної безпеки України [7, c.95-98].

Таким чином, громадянське виховання є однією з найбільш значущих і складних сфер виховання, оскільки в ній формуються не тільки відповідні світоглядні орієнтації, ідеали і принципи, але відбувається становлення необхідних особистісних якостей, що забезпечують життєдіяльність молодого громадянина в умовах сучасного демократичного суспільства.

Виховання громадянськості - це формування активної громадянської позиції особистості, громадянського самовизначення, усвідомлення внутрішньої свободи і відповідальності за власний політичний і моральний вибір. Все це вимагає наявності специфічних морально - психологічних якостей, таких як: громадянську мужність, сміливість, чесність, порядність, а також переконаності і вміння відстоювати свою точку зору. Поряд з цим, в умовах демократизації російського суспільства набувають велику значимість і повагу до іншої думки, вміння переконувати або приймати іншу точку зору [10, c.54-58].

К. Д. Ушинський вважав, що патріотизм є не тільки важливим завданням виховання, а й могутнім педагогічним засобом : «Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими природними, особистими, сімейними і родовими нахилами». Багато моральні якості людини закладаються у початковій школі. Любов до рідного краю, бажання бачити рідне місто розквітаючим. Всі ці почуття більшою мірою залежать від того, як вони були закладені дітям в шкільні роки. Картини рідної природи: гори і озера, степові далі і дрімучі ліси - все це рівною мірою формує у дітей симпатію до рідного краю, а чудесні місцеві легенди, казки та пісні, історичні оповідання і пам'ятники залишають великий слід в дитячій душі, незалежно від того, де живуть діти. Саме в цьому віці виникають великі можливості для систематичного і послідовного морального виховання дітей. Спираючись на те нове позитивне, що з'явилося у психіці дитини, початкова школа намагається формувати почуття патріотизму, інтернаціоналізму, товариства, активне ставлення до дійсності, глибока повага до людей праці.

Саме на уроках повинен закладатися фундамент громадянської свідомості. Один з проявів патріотизму - любов до природи. Це складне почуття включає емоційну чуйність, стійкий інтерес до природи і бажання охороняти і примножувати природні багатства. Кожна людина, незалежно від віку, повинна дбайливо ставитися до природи [12, c.9-15].

На уроках літератури, ІЗО, трудового навчання особлива увага приділяється вивченню народної творчості. Це теж невичерпне джерело естетичного, морального, патріотичного виховання школярів. Крізь сито століть просіяв народ своє культурне надбання, залишивши найцінніше у фольклорі, художніх промислах, декоративно - прикладному мистецтві. Багато чого пов'язує людину з місцем, де він народився і виріс. Краєзнавчий матеріал стає основою розуміння дітьми своєрідності рідного краю, його природи, історії, традицій. Знайомство з історичними пам'ятниками і пам'ятками своєї малої батьківщини дозволяє сформувати в учнів інтерес до вивчення історико - культурних коренів, виховувати почуття гордості за своє місто, його історію, традиції, соціальні та культурні досягнення [11, 336 с.].

Формування уявлень про життя і працю різних народів дозволяє підвести до розуміння інтернаціональних зв'язків, взаємодопомоги. Незамінними помічниками у виховній роботі і такому її напрямі, як громадянське виховання, стають батьки. Сім'ю називають «школою почуттів». Це дуже справедливо, так як саме в сім'ї дитина вчиться емоційному сприйняттю світу, отримує перші уроки причетності того, що дорого кожній людині. Мікроклімат сім'ї, взаємини її членів, ставлення до подій - все це надає незабутнє враження, формує його емоційний і моральний світ. Виховання громадянина відбувається і тоді, коли молодший школяр долучається до мистецтва країни, народної творчості, коли він знайомиться з людьми, які прославили Батьківщину: художниками, композиторами, спортсменами, космонавтами, і героями, які захищали країну. Потрібно, щоб у школяра поступово формувалося уявлення про те, що головним багатством і цінністю нашої країни є Людина [14, 132 с.].

Таким чином, різні напрями патріотичного виховання пов'язані між собою логічно, сприяють ефективному засвоєнню знань про свою країну, рідному краї, а також, що надзвичайно важливо, сприяють вихованню почуттів. І основне завдання, яке стоїть перед вчителем початкової школи - закладати основи духовно - моральної особистості з активною життєвою позицією і з творчим потенціалом, здатної до самовдосконалення, до гармонійної взаємодії з іншими людьми.


1.3 Ключові поняття теми «Громадянське виховання молодших школярів у позаурочній діяльності»


Громадянин - людина, що проживає на території будь-якої держави, що користується його захистом, що має права та обов'язки перед державою.
Громадянськість - інтегративна якість особистості, що дозволяє людині відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатним; моральне якість особистості, що свідоме й активне виконання цивільних обов'язків і боргу перед державою, суспільством, народом; розумне використання своїх громадянських прав, точне дотримання і повага законів країн.
Моральність - це та основа, без якої неможливе формування повноцінної особи громадянина.

Сімейне виховання - це спільні походи та екскурсії по рідному краю, в музеї, на виставки в театри, в ході яких обговорюється побачене, формується власна думка.

Патріоти?зм (грец. <#"justify">.1 Розробка авторської програми щодо виховання громадськості молодших школярів у позаурочній діяльності


В останнє десятиліття на Україні відбулися економічні та політичні зміни, які призвели до значної соціальної диференціації населення і втрати духовних цінностей. Ці зміни знизили виховний вплив української культури і освіти як найважливіших факторів формування почуття патріотизму.

У вихованні українця - громадянина - особливо важлива роль належить загальноосвітній школі. Саме школа покликана виховувати громадянина, розкривати здібності і таланти молодих українців, готувати їх до життя у високотехнологічному конкурентному світі.

Багато чого пов'язує людину з тим місцем, де він народився і виріс. Рідний край, його люди, природа - все це стає частиною його долі. Усвідомлення малої батьківщини - головний методологічний принцип духовно - морального виховання учнів. У програмі значне місце приділяється вивченню рідного краю.

Школа дає учневі систематизовані знання і саме в ній повинні даватися знання про свій край, щепитися відповідне ставлення до того, що оточує школяра, дбайливе ставлення до природи, історії, культури свого народу.

Мета роботи з громадянського виховання:

формування і розвиток в учнів почуття приналежності до суспільства, в якому вони живуть, вміння заявляти і відстоювати свою точку зору.

Для досягнення даної мети формуються такі завдання:

громадянську позицію, розуміння прав і свобод особистості;

сформувати моральні основи особистості, підвищити рівень духовної культури;

сформувати гуманістичне ставлення до навколишнього світу і людям;

сформувати внутрішню потребу особистості в постійному самовдосконаленні;

вести постійну роботу щодо соціалізації учнів, готувати їх до життя в сучасній дійсності.

Зміст програми розраховано на дітей 1 - 4 класів.

У результаті реалізації програми забезпечується досягнення навчально-виховних результатів і ефектів діяльності, які розподіляються за трьома рівнями.

Перший рівень результатів - придбання учнями соціальних знань ( про громадські норми, устрої суспільства, соціально схвалюваних і не схвалюваних формах поведінки в суспільстві і т. д. ), первинного розуміння соціальної реальності та повсякденному житті ( 1 клас).

Другий рівень результатів - отримання учнями досвіду переживання та позитивного ставлення до базових цінностей суспільства, ціннісного ставлення до соціальної реальності в цілому. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія учнів між собою на рівні класу, освітньої установи, тобто в захищеній, дружньої про соціального середовища, в якій дитина отримує (або не отримує ) перше практичне підтвердження набутих соціальних знань, починає їх цінувати (або відкидає ) ( 2 - 3 класи).

Третій рівень результатів - отримання учнями досвіду самостійних громадських дій. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія учня з представниками різних соціальних суб'єктів за межами освітньої установи, у відкритому суспільному середовищі (4 клас).

З переходом від одного рівня результатів до іншого істотно зростає виховна ефективність:

на першому рівні виховання наближене до навчання, при цьому предметом виховання як вчення не є стільки наукові знання, скільки знання про цінності;

на третьому рівні створюються необхідні умови для участі учнів у морально орієнтованої соціально значущої діяльності.

Зв'язок змісту програми з навчальними предметами.

Розроблена програма посилює варіативну складову загальної освіти: у змісті програми розглядаються аспекти, які пропонуються в рамках базових предметів (рідною мовою, літературним читанням, ІЗО, музикою).


Навчальна діяльністьПозаурочна діяльністьЛітературне читання (аналіз і оцінка вчинків героїв; розвиток почуття прекрасного; розвиток емоційної сфери дитини і т.д.). Рідна мова - розкриття виховного потенціалу рідної мови, розвиток уваги до слова і почуття відповідальності за сказане і написане і т.д.- Екскурсії, наприклад, «Добро і зло на полотнах художників» та ін; - Бесіда «Будинок, де живе повага»; - Здійснення разом з батьками творчих проектів та подання їх; - Рольові ігри, що моделюють ситуації морального вибору;Літературне читання - казки народів Росії та світу; твори про Росію, її природу, людей, історії. Духовно-моральна культура народів Росії - рівність і добрі відносини народів Росії. Риторика - культура діалогу, взаємодія представників різних конфесій.- Перегляд та обговорення відеофрагментів, фільмів, що представляють зразки цивільного та приклади антигромадянської поведінки, в тому числі суперечливі ситуації; - Екскурсії та подорожі - Читання книги А. Гайдара «Тимур і його команда» - Зустрічі-бесіди з ветеранами війни та праці, людьми, справами яких можна пишатися.Літературне читання, образотворче мистецтво, музика - роль творчої праці письменників, художників, музикантів Отримання трудового досвіду в процесі навчальної роботи. Наполегливість у виконанні навчальних завдань, доведення їх до кінця. Творче застосування предметних знань на практиці, у тому числі при реалізації різних навчальних проектів. Робота в групах та колективні навчальні проекти - навички співпраці. Презентація своїх навчальних і творчих досягнень.- Виготовлення подарунків; - Клуб цікавих зустрічей; - Робота гуртків, творчих майстерень; - Складання збірки віршів «Пори року»; організація Міста Веселих майстрів; - Міні проектиЛітературне читання - досвід дбайливого ставлення до природи різних народів, відбитий в літературних творах. - Збереження природних ресурсів в ході навчального процесу: вимикання непотрібного електроосвітлення, економне витрачання води, пакувальних матеріалів, паперу і т.п.- Екскурсії в краєзнавчі та біологічні музеї, парки; - Екскурсії по вулиці, району, місту; - Заочні подорожі;

Для реалізації даної програми необхідна матеріально-технічна база:

Навчальні наочні посібники: плакати, карта міста та країни, символи держави та міста Луганськ, фотографії міських вулиць.

Устаткування для демонстрації мультимедійних презентацій.

Якості особистості, які можуть бути розвинені у навчанні в результаті реалізації програми:

Виховання - це процес прийняття людиною важливих правил та ідей (цінностей), які визначають поведінку людини в суспільстві на різних ступенях його розвитку. У педагогічному сенсі виховання - цілеспрямоване управління розвитком особистості.

Отже, виховна мета - розвиток певних людських якостей особистості, що відображають своєрідний моральний портрет школяра.

Моральний портрет ідеально вихованого молодшого школяра

Люблячий свій народ, свій край і свою Батьківщину;

Поважати і приймати цінності сім'ї і суспільства;

Допитливий, активно і зацікавлено пізнає світ;

Володіє основами вміння вчитися, здатний до організації власної діяльності;

Готовий самостійно діяти і відповідати за свої вчинки перед сім'єю і суспільством;

Доброзичливий, що вміє чути і слухати співрозмовника, обґрунтовувати свою позицію, висловлювати свою думку;

Виконуючий правила здорового і безпечного для себе і оточуючих способу життя.

Форми підведення підсумків реалізації даної програми є:

Участь у конкурсах різного рівня (шкільного, муніципального, регіонального, Всеукраїнського);

Участь у соціальних акціях;

Створення та реалізація соціальних проектів.

ВИСНОВКИ


Громадянське виховання школярів у процесі навчання інших видів діяльності (спілкування, ігри, праці, гурткової роботи тощо) здійснюється через різноманітність методів виховання і навчання.

Великі виховні можливості для формування громадянськості молодших школярів укладені в словесних методах навчання. В оповіданнях, бесідах, поясненні діти отримують можливість побачити не тільки звернений до них факт, а й сприйняти дух відносин, прийнятих у суспільстві.

Найбільш ефективним з наочних методів є метод спостереження, при застосуванні якого учень більше вчиться сам, ніж його вчать, розвиваються терпіння, наполегливість - якості, необхідні для формування громадянської самостійності та активності.

З практичних методів найбільш ефективними для вирішення завдань громадянського виховання є практичні роботи, що проводяться в класі або на пришкільній ділянці. Цінність практичних робіт полягає в тому, що вони забезпечують включення учнів у реальну, пов'язану з життям діяльність.

Для того щоб сформувати людини-громадянина, необхідно в процесі навчання і виховання створювати проблемні ситуації, що вимагають від школярів аналізу складних явищ, визначення, захисту своїх позицій, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими позиціями

Тому для вирішення завдань громадянського виховання найбільш ефективними по логіко - розумовій діяльності є проблемні і дослідницькі методи навчання.

Ефективні в громадянському вихованні молодших школярів гра і метод створення виховують ситуацій, що забезпечують самовиховання у створених педагогом виховних ситуаціях і в іграх, які мають виховний ефект. Педагогічна цінність гри обумовлена тим, що вона сприяє вільному прояву та розвитку самодіяльності учнів і їхніх громадянських якостей.

У цивільному вихованні молодших школярів велике значення мають методи формування свідомості. Розглянемо найбільш ефективні з них. Багаті виховні можливості укладені в методах переконання. До них відносяться: бесіда, розповідь істоти справи з поясненнями його важливості і корисності. Велику значимість на цьому віковому етапі має приклад.

Суть методу полягає у формуванні певного ставлення до явищ дійсності на основі якого-небудь зразка. Як зразок можуть використовуватися приклади батьків, близьких людей, великих учених і громадських діячів, героїв художньої літератури, кіно, а також особистий приклад вчителя.

Для досягнення найбільшої ефективності громадянського виховання молодших школярів, крім основних методів використовуються додаткові методи стимулювання, спрямовані на стимулювання діяльності вихованців за допомогою позитивної оцінки їх поведінки - заохочення, або корекцію неправильної поведінки за допомогою негативної оцінки їх дій - покарання.

В якості заохочень використовуються схвалення, похвала, подяка, нагорода, як покарань - осуд, попередження, обмеження в правах, позбавлення почесних обов'язків. Покарання можуть придумуватися самими порушниками норм, на які дає згоду група. Важливо вибирати покарання, які б не принижували гідності учнів.

Таким чином, ефективність форм і методів громадянського виховання молодших школярів досягається за рахунок розумного їх поєднання; врахування вікових особливостей учнів, рівня їх розвитку та вихованості.

громадянський виховання суспільство школяр

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


. Врублевская, Е. А. Быть гражданином / Е. А. Врублевская // Народное образование. - 2007. - № 5. - С. 214-216.

. Гаврилычева, Г. Ф. Воспитать гражданина. Как? / Г. Ф. Гаврилычева // Нач. шк. - 2006. - № 12. - С. 10-16.

. Ильинская, И. П. Воспитание младших школьников в поликультурной среде / И. П. Ильинская // Начальная школа. - 2008. - № 5. - С. 14-15.

. Луначарский, А. В. О воспитании и образовании / А. В. Луначарский. - М.: Просвещение, 1976. - 565 с.

. Момотюк Л.Б. Уроки громадянськості як одна з форм громадянського виховання молодших школярів // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Тернопільський нац. пед. ун.-т. ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2006. - С. 56-59.

. Момотюк Л.Б. Виховання громадянськості молодших школярів: сутність і особливості // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.- Вип. 19.- Київ: КДЛУ, НМАУ, 2002. - С.131-135.

. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів засобами народної педагогіки // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.- Вип. 16.- Київ: КДЛУ, 2001.- С.95-98.

. Микрюков, В.Ю. Инновации в формировании и развитии у учащихся личностных качеств и свойств гражданина и патриота / В. Ю. Микрюков // Инновации в образовании. - 2006. - № 3. - С. 112-119

. Немов, Р. С. Путь к коллективу / Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник. -М.: Педагогика, 1988. - 144 с. Педагогика: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / под ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988. - 479 с.

. Поляков, С. Д. Четыре аспекта современного воспитания. Материалы для школьного педагогического семинара / С. Д. Поляков // Классный руководитель. - 2007. - № 7. - С. 54-58.

. Селиванов, В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. С. Селиванов/ под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 336 с.

. Следзевский, И. В. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: проблемы и стратегия / И. В. Следзевский // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2007. - № 7. - С. 9-15.

. Стельмахович М.Г. Українська етнопедагогіка /Українознавство: Посібник /Уклад.: В.Я.Мацюк, В.Г.Пугач. - К.: Зодіак - ЕКО, 1994. - 399с.

. Стефановская, Т. А. Педагогика /Т.А. Стефановская / - М.: Наука и искусство, 1998. - 236 с.

. Учебно-педагогическая практика в системе подготовки учителя начальных классов: учеб. пособие / сост. И. Б. Буянова и др. - Мордов. гос. пед. ин-т; - Саранск, 2007. - 132 с.

. Ушинский, К. Д. Собр. соч.: В 11 т. / К. Д. Ушинский / - Т. 2. - М.: Просвещение, 1948. - 590 с.

. Чорна К.І. Зміст патріотичного виховання школярів в умовах державотворчого процесу в Україні //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матер. звітної науково-практичної конференції. - К., 1999. - С. 12-14.

18. <#"center">Рабочая программа внеурочной деятельности

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа№28»Утверждаю:

Директор МОУ «СОШ№28»

_____________ ___ В.Е.Гопп

«____» _____________ 2011г.


. Пояснительная записка

. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности

. Содержание программы

. Учебно-тематический план

. Приложение

. Список литературы


Пояснювальна записка


В останнє десятиліття в Росії відбулися економічні та політичні зміни, які призвели до значної соціальної диференціації населення і втрати духовних цінностей. Ці зміни знизили виховний вплив російської культури і освіти як найважливіших факторів формування почуття патріотизму. Стала все більш помітною поступова втрата нашим суспільством традиційно російського патріотичної свідомості, що призвело до деформації у вихованні підростаючого покоління.

У вихованні росіянина - громадянина і патріота - особливо важлива роль належить загальноосвітній школі. Саме школа покликана виховувати громадянина і патріота, розкривати здібності і таланти молодих росіян, готувати їх до життя у високотехнологічному конкурентному світі

Багато чого пов'язує людину з тим місцем, де він народився і виріс. Рідний край, його люди, природа - все це стає частиною його долі. Усвідомлення малої батьківщини - головний методологічний принцип духовно- морального виховання учнів. У програмі значне місце приділяється вивченню рідного краю.

Школа дає учневі систематизовані знання і саме в ній повинні даватися знання про свій край, щепитися відповідне ставлення до того, що оточує школяра, дбайливе ставлення до природи, історії, культури свого народу.

" Патріотизм - любов до Батьківщини, що складається не тільки в прихильності до країни та народу, до якого людина належить за народженням, але і в загальному образі думок і почуттів, які змушують окремі особи жертвувати своїми особистими інтересами на користь своєї Батьківщини, " свого народу ". героїко -патріотичне виховання - це основна частина патріотичного виховання, орієнтована на пропаганду героїчних професій і знаменних героїчних та історичних дат нашої історії, виховання гордості за збереження до діянь предків і їх традиціям. А також даний напрямок є частиною громадянського виховання, що базується, перш за все, на сформованій правовій базі між громадянином і державою. Патріотичне почуття не виникає у людей мимовільно. середу, спосіб життя в сім'ї, відносини в шкільному колективі - все це формує патріотизм.

Правовою базою для складання програми є:

Конвенція ООН про права дитини

Державна програма «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006-2010 роки»

Програма "Патріотичне виховання громадян Кемеровської області"

Статут школи

Рекомендації «Про організацію виховної діяльності з ознайомлення з історією та значенням офіційних державних символів Російської Федерації та їх популяризації » (лист Міносвіти Росії від 01.03.2003г. № 30-51-131/16 )

Програма " Виховуємо патріотів Росії " заснована на програмі Аверчук О.А., Кукченко Т.М. і т.д. "З любов'ю до міста", програму Кукченко Т. М. " Громадянин"

Мета роботи з патріотичного виховання :

формування і розвиток в учнів почуття приналежності до суспільства, в якому вони живуть, вміння заявляти і відстоювати свою точку зору, виховання патріотичних якостей особистості відповідно до моделі "Громадянина - патріота Росії".

Для досягнення даної мети формуються такі завдання:

сформувати патріотизм, громадянську позицію, розуміння прав і свобод особистості;

сформувати моральні основи особистості, підвищити рівень духовної культури;

сформувати гуманістичне ставлення до навколишнього світу і людям;

сформувати внутрішню потребу особистості в постійному самовдосконаленні;

вести постійну роботу щодо соціалізації учнів, готувати їх до життя в сучасній дійсності.

Зміст програми розраховано на дітей 1 - 4 класів.

У результаті реалізації програми забезпечується досягнення навчаються виховних результатів і ефектів діяльності, які розподіляються за трьома рівнями.

Перший рівень результатів - придбання навчаються соціальних знань ( про громадські нормах, устрої суспільства, соціально схвалюваних і не схвалюваних формах поведінки в суспільстві і т. п. ), первинного розуміння соціальної реальності та повсякденному житті ( 1 клас).

Другий рівень результатів - отримання навчаються досвіду переживання та позитивного ставлення до базових цінностей суспільства, ціннісного ставлення до соціальної реальності в цілому. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія навчається між собою на рівні класу, освітньої установи, тобто в захищеній, дружньої просоціальной середовищі, в якій дитина отримує (або не отримує ) перше практичне підтвердження набутих соціальних знань, починає їх цінувати (або відкидає ) ( 2 - 3 класи).

Третій рівень результатів - отримання навчаються досвіду самостійного громадської дії. Тільки в самостійному громадському дії юний людина дійсно стає (а не просто дізнається про те, як стати ) громадянином, соціальним діячем, вільною людиною. Для досягнення даного рівня результатів особливу значення має взаємодія учня з представниками різних соціальних суб'єктів за межами освітньої установи, у відкритій суспільному середовищі ( 4 клас).

З переходом від одного рівня результатів до іншого істотно зростають виховні ефекти:

на першому рівні виховання наближене до навчання, при цьому предметом виховання як вчення не є стільки наукові знання, скільки знання про цінності;

на третьому рівні створюються необхідні умови для участі учнів у морально орієнтованої соціально значущої діяльності.

Связь содержания программы с учебными предметами.


Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, риторикой, ИЗО, музыкой, технологией).


Учебная деятельностьВнеурочная деятельностьЛитературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек -человек» и «человек - природа» и т.д.). Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела.- экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; -беседа «Дом, где живет уважение»; - ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, - осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; - ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;Окружающий мир, 3-4 кл. - «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка». Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. Духовно-нравственная культура народов России - равенство и добрые отношения народов России. Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.- беседы и классные часы: «Биографии народных героев», «Боевые знамена рассказывают», «Орден твоего дома»; - просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; - экскурсии и путешествия «Кузбасовцы - Герои Великой Отечественной войны - чтение книги А. Гайдара «Тимур и его команда» - встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;.Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. Окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы. Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда писателей, художников, музыкантов Получение трудового опыта в процессе учебной работы. Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. Работа в группах и коллективные учебные проекты - навыки сотрудничества. Презентация своих учебных и творческих достижений.- изготовление подарков,; - клуб интересных встреч; - работа кружков, творческих мастерских; - составление сборника стихов «Времена года»; организация Города Веселых мастеров; - мини проектыОкружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях. - сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п- экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки; -экскурсии по улице, району, городу; - заочные путешествия; - беседы о природе КузбассаИзобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. Риторика - красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека.- посещение театров, филармонии, Дома художника; - конкурсы рисунков; - фотовыставки

Для реализации программы « Растим патриотов » необходима материально-техническая база:

Учебные наглядные пособия: плакаты, портреты русских полководцев, репродукции о войне, карта города и страны, символы государства и города Кемерово, фотографии городских улиц.


Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций


Плановані результати освоєння учнями програми позаурочній діяльності.

особистісні результати - готовність і здатність учнів до саморозвитку, сформованість мотивації до навчання і пізнання, ціннісно-смислові установки випускників початкової школи, що відображають їх індивідуально-особистісні позиції, соціальні компетентності, особистісні якості; сформованість основ російської, громадянської ідентичності;

метапредметние результати - освоєння учнями універсальні навчальні дії (пізнавальні, регулятивні та комунікативні );

предметні результати - освоєний учнями в ході вивчення навчальних предметів досвід специфічної для кожної предметної області діяльності з отримання нового знання, його перетворенню і застосування, а також система основоположних елементів наукового знання, що лежить в основі сучасної наукової картини світу

Основні напрямки духовно-морального розвитку і виховання учнів :

Виховання громадянства, патріотизму, поваги до прав, свобод і обов'язків.

Національні цінності : патріотизм, громадянськістьрівень:

Знати права і обов'язки школяра;

Розуміти необхідність дотримання правил;

Вміти контролювати свої вчинки і організую гру за правилами;

Робити перші сторінки свого портфоліо «Давайте знайомитися »рівень:

Знати історію школи, району;

Розуміти необхідність вивчення своїх витоків;

Вміти розповісти про традиції класного колективу, дитячих об'єднань;

Робити творчу сторінку свого портфоліо « Ось я який ».рівень:

Знати історію державного прапора і герба Россі, основні державні свята;

Розуміти, що я є жителем Кемерово, Кузбасу, Росії;

Вміти розповісти деякі свята Росії;

Робити сторіночку свого порт фоліо

Виховання морального, чуттєвого і етичної свідомості.

Національні цінності : особистість, наука, солідарністьрівень:

Знати правила ввічливої поведінки в школі та громадських місцях;

Розуміти відмінність хороших і поганих вчинків;

Вміти визнавати власні погані вчинки;

Здійснювати що - то корисне для себе і своїх ріднихрівень:

Знати як вести себе в суспільстві з іншими дітьми;

Розуміти значущість правильної поведінки в суспільстві;

Вміти сказати «ні»;

Захищати честь і гідність своїх друзів і близьких.рівень:

Знати правила поведінки в знайомому і незнайомому суспільстві;

Розуміти відповідність своєї поведінки вимогам колективу, суспільства;

Вміти розумно керувати власною промовою в різних ситуаціях;

Проводити бесіди в підшефному класі

Виховання працьовитості, творчого ставлення до навчання, праці, життя

Національні цінності : працю і творчість, наукарівень:

Знати, що лінуватися - це погано;

Розуміти необхідність трудитися;

Вміти мити підлоги, протирати пил, поливати квіти;

Дотримуватися порядок у себе в кімнаті, на робочому місці, чергую в класі.рівень:

Знати про роль праці в житті людини;

Розуміти, що кожну роботу потрібно доводити до кінця;

У меть працювати в колективі;

Брати участь у трудових акціях.рівень:

Знати різні професії;

Розуміти, що виконуючи роботу потрібно прагнути до творчості, нестандартному її виконання;

Вміти працювати над проектами;

Висловлювати свою особистість в різних видах творчості, намагаюся бути корисним людям.

Виховання ціннісного ставлення до природи, навколишнього середовища ( екологічне виховання )

Національні цінності : природа, особистість, мистецтво і література:рівень:

Знати які дерева, чагарники і квіти ростуть біля школи;

Розуміти для чого вони;

Доглядати за квітами;

Малювати плакати про збереження природи.рівень:

Знати рослини, які треба охороняти;

Розуміти необхідність збереження краси природи;

Вміти виростити розсаду для шкільної клумби та вдома;

Доглядати за домашнім квітником (або клумбою біля будинку ), школи.рівень:

Знати лікарські рослини;

Розуміти, що забруднення природи шкідливо для здоров'я;

вміти за допомогою слова переконати піклуватися про природу;

Добровільно брати участь в екологічних акціях

Формування ціннісного ставлення до здоров'я та здорового способу життя

Національні цінності : сім'я, особистість, наукарівень:

Знати правила особистої гігієни, основи правил дорожнього руху, безпечний шлях до школи;

Розуміти важливість заняття фізкультурою для здоров'я;

Вміти робити ранкову зарядку, можу сам дійти до школи;

Дотримуватися режиму дня і правила особистої гігієни та ПДД.рівень:

Знати основи правильного харчування,

Перерахувати чинники, які шкодять моєму здоров'ю і здоров'ю моїх близьких;

Можу сказати «ні»;

Вести рухливий спосіб життя.рівень:

Знати значення слів « фізичний стан », « настрій людини»;

Розуміти навіщо потрібно людині правильно харчуватися;

Вміти приготувати сніданок для себе і своїх рідних;

Брати участь у агітбригаді «Веселі витаминчики ».

Виховання ціннісного ставлення до прекрасного, формування уявлення про естетичні ідеали і цінності ( естетичне виховання )

Національні цінності : мистецтво та література, людстворівень:

Знати правила поведінки в громадських місцях (бібліотеки, театрі, музеї, кіно);

Розуміти значення слів « охайний вигляд », « некрасивий вчинок», « » книга - найкращий друг ».

Вміти виявляти почуття ( захоплення, радість і.т.д.) Д : дотримуюся режим дня, правила

Відвідувати музеї, бібліотеки, театрирівень:

Знати казки, вірші, пісні;

Розуміти значення слів « дарувати красу »;

Вміти самостійно читати книги, брати участь у концерті;

Самостійно прикрасити клас, будинок; учасник святарівень:

Знати пам'ятники культури в районі, місті;

Розуміти, що треба їх берегти;

Вміти розповісти про деякі з них;

Проводити заочну подорож для підшефного класу

Якості особистості, які можуть бути розвинені у навчаються в результаті реалізації програми.

Виховання - це процес прийняття людиною важливих правил та ідей (цінностей), які визначають поведінку людини в суспільстві на різних ступенях його розвитку. У педагогічному сенсі виховання - цілеспрямоване управління розвитком особистості. Отже, виховна мета - розвиток певних людських якостей особистості, що відображають своєрідний моральний портрет школяра.

Моральний портрет ідеально вихованого молодшого школяра

Люблячий свій народ, свій край і свою Батьківщину;

Поважати і приймати цінності сім'ї і суспільства;

Допитливий, активно і зацікавлено пізнає світ;

Володіє основами вміння вчитися, здатний до організації власної діяльності;

Готовий самостійно діяти і відповідати за свої вчинки перед сім'єю і суспільством;

Доброзичливий, що вміє чути і слухати співрозмовника, обґрунтовувати свою позицію, висловлювати свою думку;

Виконуючий правила здорового і безпечного для себе і оточуючих способу життя.

Формы подведения итогов

Формы подведения итогов реализации данной программы являются:

Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, Всероссийского);

Участие в социальных акциях;

Создание и реализация социальных проектов.


Форми занять і підведення підсумків планованих по кожному напрямку

№Название направленияФормы занятийПодведение итогов1.«Зв'язок поколінь»Тематичні бесіди, предметні тижні, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами, конкурси, відвідування музеїв, свята, присвячені пам'ятним датам.2.«Виховуємо патріота і громадянина Росії»Тематичні бесіди, колективні творчі справи, конкурси, вікторини з правової тематики, свято отримання паспорта, дня Конституції, усний журнал, зустрічі з цікавими людьми, акції, диспути.3.«Мій рідний край»Тематичні бесіди, колективні творчі справи, конкурси, вікторини з правової тематики, зустрічі з цікавими людьми, акції, диспути.4.«Я і сім'я»Бесіди, батьківські збори, батьківський лекторій, індивідуальне консультування, спільні заходи, ігри, анкетування, сімейні свята, години спілкування.Анкетирование детей и родителей

зміст програми

Програма складається з 5 блоків

"Моя школа - моя доля"

«Я і сім'я»

«Зв'язок поколінь»

«Виховуємо патріота і громадянина Росії».

«Мій рідний край»

«Моя школа - моя доля »

Права та обов'язки школяра. Взаємовідносини у класі. Класне збори. Вивчення історії школи. Знайомство з біографіями знаменитих випускників школи. Дбайливе ставлення до книг та шкільним приладдям.

Практичні заняття : екскурсії, конкурси, гра - подорож, розробка правил класного співтовариства, випуск газет, підготовка лекторських груп.

«Я і сім'я» основні заходи даного напрямку - батьківські збори, спільні заходи, ігри, сімейні години спілкування.

«Зв'язок поколінь»

Мета: Усвідомлення учнями цінності причетності до долі Вітчизни, його минулого, теперішнього, майбутнього.

Проведення лютневих військово-патріотичних місячників; Вахти пам'яті, присвяченій Дню Перемоги, в рамках якої щорічно проводяться: огляд ладу та пісні,, спортивні змагання «Вперед, хлопці! » І « Нумо, хлопці ! », Музичний конкурс «Пісні, обпалені війною », літературно-музичний вечір, присвячений Дню Перемоги, Уроки мужності та зустрічі з ветеранами, операція« Вітальна листівка », конкурс дитячого малюнка« Наша армія рідна », випуск листівок та тематичних газет.

«Виховуємо патріота і громадянин Росії».

Мета полягає у формуванні громадянської та правової спрямованості особистості, активної життєвої позиції.

Завдання спрямовані на виховання правосвідомості, здатність до усвідомлення своїх прав і прав іншої людини, на формування культури прояви громадянської позиції.

Основними формами роботи цього напрямку є: тематичні класні години, колективні творчі справи, конкурси, вікторини з правової тематики, свято отримання паспорта, дня Конституції.

У рамках роботи блоку «Мій рідний край » проходить виховання відповідальності людини у вирішенні екологічних проблем країни і свого міста. Екологічна відповідальність - ключова характеристика людини. Вона означає, що його зв'язки і відносини є відображенням природних зв'язків і взаємин.

Таким чином, реалізація основних блоків програми дозволяє нам вирішувати багато назрілі проблеми щодо російських громадян, особливо підростаючого покоління, причому не тільки педагогічного, а й соціального, духовного, громадянського, морального, правого та іншого характеру.

Для реалізації програми пропонуються наступні методи: наочний, словесний, практичний.

наочний метод

перегляд фільмів, слайдів, презентацій;

екскурсії в картинну галерею; спостереження;

екскурсій по місту, цільові прогулянки;

словесний метод

читання віршів;

бесіди з елементами діалогу, узагальнюючих оповідань;

відповіді на питання педагога, дітей;

повідомлення додаткового матеріалу;

загадування загадок;

розглядання наочного матеріалу;

розповіді дітей за схемами, ілюстраціям, моделювання казок;

розбір життєвих ситуацій;

проведення вікторин, конкурсів, тематичних вечорів;

практичний метод

проведення ігор ( дидактичні, рухливі, малорухомі, інсценування тощо);

постановка святкових концертів, конкурсів, вікторин;

проведення екскурсії різної спрямованості;

організація вечорів з батьками, для батьків;

Зміст програми позаурочній діяльності " Виховуємо патріотів відповідає цілям і завданням основної освітньої програми, реалізованої в школі для учнів 1 - 4класс.

Місце проведення занять - навчальні кабінети, шкільні та міські музеї, читальні зали бібліотек, вулиці міста

Терміни реалізації програми

Реалізація програми розрахована на весь курс початкової освіти 4года, об'ємом в 135 годин, 1год на тиждень.

классКоличество часовАудиторныеВнеаудиторные1 класс33 часа28 часов5 часов2класс34 часа30 часов4 часов3класс34 часа30 часов4 часов4класс34 часа26 часов8 часов

Занятия проводятся во второй половине дня.

Учебно-тематический план

класс

Задачи: формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей России;

?? сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;

?? воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;

?? воспитание коллективизма и ответственности.


№п/пНаименование темы.формаКол-во часовТеоретическихПрактических1Здравствуйте, это я!Посвящение в первоклассники1+2-3Мы этого раньше не зналиБеседа об истории города Кемерово2++4Дары осениВыставка поделок из плодов овощей и фруктов1+5-6Улица города(рисование, аппликация улицы на которой находится школа)2+7Читаем книги о войнеЧас чтения1++8Опора семьи (наши бабушки и дедушки)1+9Если бы у меня была волшебная палочкаИгра-путешествие в страну "Вообразилию"1+10Я рисую облакаЭкскурсия в музей ИЗО1+11Моя мама-лучший другКонкурс рисунков1+12Мы - будущее нашего городаБеседа о профессиях1++13Кем гордится КузбассБеседа о почетных гражданах Кемеровской области1++14Россия - Родина мояБеседа о символах России1++15Твои права и обязанности1+16Улица названная именем ВерыЭкскурсия в музей школы №121+17Подвиг не уходит в запасЧтение книг о войне1+18-19«Имя героя-солдата имеет честь носить улица»Экскурсия по улицам города2+20Гайдаровская почтаПоделки открыток своими руками1+21Их профессия - Родину защищатьПраздник к 23 февраля1+22Конкурс чтецов "Строки опаленные войной"1+23Час здоровьязнакомство с чемпионами в области спорта.1+24Традиции родного города1+25-26Посещение театра2+27Народные приметы1+28С любовью к городуСоставление фотоальбома1+29Мир космосаБеседа о космонавте Леонове1+30Город-герой Москва1+31В гармонии с природойВикторина2++32Цветной мелокКонкурс рисунков "Моя Родина"1+33День сказокЧтение русских народных сказок, рисунки к сказкам1++

класс

Задачи: развитие познавательных интересов, потребностей в познании культурно -исторических ценностей страны, региона, города;

?? приобщение школьников к духовным, нравственным, культурным ценностям своего народа;

?? формирование уважения к традициям и символам Российского государства, чувства любви к природе.


№п/пНаименование темы.формаКол-во часовТ еоретическихПрактических1Моя вторая мамаКонкурс рисунков и сочинений о своем учителе1+2Сражались со взрослыми рядомБеседа о детях военных лет1+3Хлеб - драгоценностьЧас военной истории1+4Нашей армии героиРассказ о героях -кузбассовцах1+5Мир вокруг насЭкскурсия по улице на которой находится школа1+6Из семейного альбома.Рассказ о своих дедушках и бабушках1+7Моя семья в истории городаО профессии своих родителей1+8-9Мы этого раньше не зналиБеседа о коренном населении Сибири, о первопроходце М.Волкове2++10-11С любовью к РоссииСимволы2++12Путешествие по стране "Праволяндии"Игра-путешествие1+13Дом, где живёт уважениеЗаочное путешествие1+14За нами не угнатьсяСпортивный праздник1+15Из бабушкиного сундукаВыставка вышивок "Народные узоры"1+16В ожидании чудаВыставка новогодних поделок1+17Игра-дело серьёзноеРазучивание игр1+18Во славу ОтечестваПесни о ВОв1+19«Твои рядовые, Россия»Рассматривание картин посвященных ВОв1+20Стихами Отчизне служитьКонкурс чтецов1+21Салют ПобедыКонкурс рисунков1+22Служу РоссииКонкурсная программа к 23февраля1++23Город - герой ЛенинградРассказы о блокаде Ленинграда1+24Улицы хранят имена героевЭкскурсия по городу1+25Мы - будущее городаБеседа о том, как горожане стараются сделать город красивым1+26-27Чудеса своими рукамиПоиск веток и корней необычной формы, оформление выставки2++28И мужество как знамя пронестиРассказ о Юрии Двужильном1+29Путь в космосБеседа о космосе, конкурс рисунков1+30Читаем книги о войне1+31Была война, была ПобедаКонкурс рисунков1+32Цветок - подарок городуРазведение комнатных растений1+33Доблесть, рыцарство, отвага1+34Правда о войне1+

класс

Задачи: продолжать формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей России;

?? сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;

?? воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;

?? воспитание коллективизма и ответственности.


№п/пНаименование темы.формаКол-во часовТ еоретическихПрактических1-2Вместе весело шагатьПрезентация класса, знакомство с летописью школы2++3Здесь я живуКонкурс визитных карточек про улицы, на которых живут дети1+4Семейные династииРассказы о своей родословной1+5Поле русской славыЧтение былин о русских богатырях1++6Праздник урожаяВыставка работ из овощей и фруктов1+7Заочное путешествие по крупным городам России1+8Нашей армии героиО великих полководцах России1+9День поэзииКонкурс стихов Кузбасских поэтов1+10Праздничная программа к Дню Матери.1+11Конкурс "Папа, мама я - читающая семья"1+11Люди, на которых хотелось бы походить.Рассказ об известных жителях Кузбасса1+12Празднование Нового года в разных странах1++13-14Школьный дворПодготовка макето-заданий для 10-11 классов по оборудованию школьного двора весной2+15Символы моей родины1+16Выставка рисунков "Моя Россия1+17Имею право на права1++18"Не стесняйтесь доброты своей".1+19Праздники и традиции русского народаРассказ о рождестве Христово1+20К своим истокам прикоснисьВыставка семейных фотографий "мы любим здесь бывать"1+21Воины - интернационалистыРассказ о воинах -интернационалистах Кемеровской области1+22Час мужества "День защитника Отечества"1+23МасленицаФольклорный праздник1+24Боевые знамёна рассказывают1+25День поэзииКонкурс стихов о маме1+26-27Юные умельцы! Где вы?Работа кружков, творческих мастерских2+28Уголок русской избыЭкскурсия в школьный музей1+29Международный день птицВикторина1++30Операция "Семечко"Сбор семян цветов на посадку, посадка рассады для школьных клумб1+31Нам космос покоряетсяКВН1++32Это гордое слово «Победа»!1+33Игры разных народов мира1+34Мир моих увлеченийМини-проекты, поделки, коллекции в подарок городу1+№п/пНаименование темы4 клас Завдання:- формування знань про історичні факти та явища, здатності об'єктивного розгляду цих подій, навичок використання навчальної літератури, енциклопедією, карт, статистичних даних, наочних посібників, вміння виявляти історичну обумовленість різних версій і оцінок подій минулого і сучасності; стимулювання розумової активності учнів, їх допитливості, творчої діяльності, здатності розуміти історичну обумовленість явищ і процесів сучасного світу, критично отриману історико- соціальну інформацію, визначати власну позицію по відношенню до навколишнього реальності, співвідносити її з історично виниклими світоглядними системами.формаКол-во часовТ еоретическихПрактических1Школьная семьяКлассное собрание1+2ОсениныФольклорный праздник1+3Гордость земли кузбасскойБеседа о почетных людях Кузбасса1+4Подари другому радостьИгра-практикум1+5Я на бабушку похожаРассказ о своей бабушке, стихи о бабушке1+6Праздник урожаяВыставка поделок1+7Имя твое бессмертноПатриотический час1+8История районаЭкскурсия по району1+9Я в своей семьеБеседа об обязанностях ребёнка дома, о взаимоотношениях между членами семьи1++10Семейные коллекцииРассказ о семейных коллекциях, реликвиях1+11«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».Рассказ о своей маме1+12Концерт "Родник жизни"1+13-14Двор, в котором я хочу житьИзготовление макетов, рисунков.2+15Страна, где я живуО символах страны и области1+16Я - житель РоссииО правах ребёнка1+17Фольклор, традиции, обычаи1++18-19В гости к куклеВыставка "Куклы моего дома" Экскурсия в театр кукол2+20Орден твоего домаБеседы, рассказа, рисунки, выставки1++21Мои дедушка и папа в армииРассказ о том, в каких войсках служили папы и дедушки1+22Конкурс инсценированной песни "Когда поют солдаты"1+23Акция "собери посылку солдату"1+24Играем в ТимураЧтение книги А. Гайдара "Тимур и его команда"1+25"О самых близких и родных с любовью".Праздник для мам и бабушек1+26Выставка рисунков "Моя бабушка", "Моя мама", "Букет для мамы".1+27Времена годаКак о природе Кузбасса говорят поэты, составление сборника стихов, конкурс рисунков для оформления сборника.1+28Международный день Земли1+29День мифов и легендВикторина из истории города Кемерово130Христианский праздник"Пасха красная"1++31Память сердцаПраздник ко дню Победы1+32Самородки и местные умельцыПоисковая работа в библиотеке1+33Мои любимые места отдыха в городе1++34На острове БуянеПутешествие по книжным полкам библиотек города1+

Система контролюючих матеріалів ( тестових матеріалів ) для оцінки планованих результатів освоєння програми.

Ефективність розглядається рядом дослідників як міра результативності, дієвості, як характеристика діяльності за ступенем наближення до заданої мети. З загальнодидактичною точки зору ефективність - це показник того, як в процесі педагогічної діяльності конкретні результати перетворюються в соціально - значущі ( С. І. Архангельський. Лекції з теорії навчання у вищій школі, М., 1974., С.9) Таким чином, можна говорити про ефективність засвоєння програми, якщо спостерігається позитивна динаміка в критеріях і показниках.

Методика П.П. Капустіна «Критерії оцінки та показники вихованості учня або якості особистості, які треба виробити в собі, щоб досягти успіху » орієнтована на таку оцінку ефективності діяльності, яка виступає як оцінка досягнення запланованих результатів і порівняння їх у динаміці.


-2-е классы

Я оцениваю себя вместе с родителямиМеня оценивает учительИтоговые оценки1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: * мне интересно учиться * я люблю мечтать * мне интересно находить ответы на непонятные вопросы * мне нравится выполнять домашние задания * я стремлюсь получить хорошие отметки2. ТРУДОЛЮБИЕ: * я старателен в учебе * я внимателен * я помогаю другим в делах и сам обра- щаюсь за помощью * мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу * мне нравится дежурство в школе3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: * к земле * к растениям * к животным * к природе4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ * я выполняю правила для учащихся * я добр в отношениях с людьми * я участвую в делах класса и школы5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: * я аккуратен в делах * я опрятен в одежде * мне нравится все красивое вокруг меня * я вежлив в отношениях с людьми6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: * я управляю собой * я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой * у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:

- всегда По каждому качеству (критерию) выводиться

- часто одна среднеарифметическая оценка.

- редко В результате каждый ученик имеет 6 оценок.

- никогда

- у меня другая позиция

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 - 4, 5 - высокий уровень, 4, 4 - 4 - хороший уровень,

, 9 - 2,9 - средний уровень, 2,8 - 2 - низкий уровень.

Классному руководителю 1-2-х классов

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности

учащихся ______ класса


№ п/пФамилия, имяЛюбо знате льностьТрудолюбиеБережное от ноше ние к природеМое отношение к шко леКрасивое в моей жизниКак я отношусь к себеСред ний баллУро вень воспи танности

В классе _______ учеников

___________ имеют высокий уровень воспитанности (в)

___________ имеют хороший уровень воспитанности (х)

___________ имеют средний уровень воспитанности (с)

___________ имеют низкий уровень воспитанности (н)

Дата _____________ Классный руководитель _____________________


-4-е классы

Я оцениваю себя вместе с родителямиМеня оценивает учительИтоговые оценки1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: * мне интересно учиться * я всегда выполняю домашнее задание * я люблю читать * мне интересно находить ответы на не- понятные вопросы *я стремлюсь получать хорошие отметки2. ПРИЛЕЖАНИЕ: * я старателен в учебе * я внимателен * я самостоятелен * я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью * мне нравится самообслуживание в школе и дома3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ * я берегу землю * я берегу растения * я берегу животных * я берегу природу4. Я И ШКОЛА * я выполняю правила для учащихся * я выполняю правила внутришкольной жизни * я участвую в делах класса и школы * я добр в отношениях с людьми * я справедлив в отношениях с людьми5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ * я аккуратен и опрятен * я соблюдаю культуру поведения * я забочусь о здоровье * я умею правильно распределять время учебы и отдыха * у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:

- всегда По каждому качеству (критерию) выводиться

- часто одна среднеарифметическая оценка.

- редко В результате каждый ученик имеет 6 оценок.

- никогда

- у меня другая позиция

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 - 4, 5 - высокий уровень, 4, 4 - 4 - хороший уровень,

, 9 - 2,9 - средний уровень, 2,8 - 2 - низкий уровень.

Классному руководителю 3-4-х классов

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности

учащихся ______ класса


№ п/пФамилия, имяЛюбозна тель ностьПрилежаниеОтношение к при родеЯ и школаПрек рас ное в моей жизниСред ний баллУро вень воспи танно стиВ классе _______ учеников

___________ имеют высокий уровень воспитанности (в)

___________ имеют хороший уровень воспитанности (х)

___________ имеют средний уровень воспитанности (с)

___________ имеют низкий уровень воспитанности (н)

Дата ________________ Классный руководитель ___________________


ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ


Диагностика «Мой портрет в интерьере»

Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и поместить его в рамку из различных предметов.(На рамочку поместить, н-р, книги, очки, фрукты, мяч ит.д.). Предметы для рамочки дети выбирают самостоятельно. Психологи считают, что предметы, выбранные детьми отражают суть его жизни.

Диагностика «Какой я?»

Учащимся предлагаются листочки, на которых написано 10 раз слово «Я». Учащиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и своих качествах.

Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует ученик для своей характеристики.

Диагностическая методика «Самореклама»

Учащиеся готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе должны быть отражены внешние данные и внутренние качества, которые позволяют победить в объявленном конкурсе. Главное требование к саморекламе - искренность.

Диагностическая методика «Сказки»

Учащимся младших классов предлагается написать сказку на какую-либо тему. Например,

?? Сказка о моем портфеле

?? Необычная история об обычном дневнике

?? Сказочные каникулы

?? Необычные приключения обычного школьника

?? Сказочная история о том, как…

?? Как я проспал

?? Как я не хотел учил уроки

Тему учащиеся могут определить и сами. В своих произведениях младшие школьники обычно достаточно искренни, рассказывают о своих радостях и горестях, демонстрируют свои проблемы. Это помогает учителю и родителям понять и разрешить возникающие проблемы эмоционального и нравственно-го характера.

Диагностическая методика «Что у меня на сердце»

Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный руководитель предлагает ребятам написать на одной стороне сердечка причины, от которых у них на сердце тяжело. И причины, которые позволяют сказать, что у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить свое сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению.

Диагностика позволяет узнать причины переживания и затем найти пути их преодоления.

Игра «Магазин» (1-7классы)

Цель: изучить уровень нравственного развития личности и духовно-

нравственной атмосферы в классном коллективе.

Ход проведения.

Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде «купли-прдажи»

Школьникам предлагается сформировать группы по 5-6 человек. Все учащиеся выступают в роли покупателей нравственных ценностей. «Купля-продажа» осуществляется как своеобразная бартерная сделка. Положительные качества, которых, по мнению самих детей, у них не хватает, они могут приобрести в обмен на свои отрицательные или же на свои положительные, которые у них имеются в избытке.

После проведенной «купли-продажи» кл. рук. Вместе с учащимися обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы «приобретенные», «купленные» положительные качества закрепить в деятельности классного коллектива.

Результаты первого этапа игры можно зафиксировать в таблице.


№Фамилия, имя«Приобретенные» положительные качества«Проданные» отрицательные качества

В течение учебного года кл. рук. Ведет наблюдение за учащимися, организует совместную деятельность по улучшению духовно-нравственной атмосферы в классе, стимулирует работу учащихся по формированию положительных качеств.

В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается указать те нравственные качества, которые они приобрели в течение года и выставить на «продажу» отрицательные качества, от которых им не удалось избавиться.

Составляется итоговая таблица. Учитель помогает детям проанализировать результаты работы каждого и класса в целом.

Педагогический анализ результатов игры.

На основе результатов первого этапа игры кл.рук. может зафиксировать исходный уровень нравственного развития личности учащихся и определить духовные ценности классного коллектива. Педагог выявляет также наиболее существенные проблемы воспитанности детей, которые определяются не только по тому, сколько и какие качества школьники «покупают - продают», но и по степени критического отношения к себе и своим товарищам.

После второго этапа игры можно сделать выводы об уровне нравственного роста учащихся и изменениях в нравственно-психологическом климате классного коллектива.

Данная игровая методика дает возможность самим детям поставить перед собой задачи по развитию своей личности и коллектива своего класса.

(Желательно использовать карточки с перечнем положительных и отрицательных качеств).


ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА И ЭМОЦИОНАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ


?? Деловая игра «Лидер»

?? Игра «Морские командные учения»

?? Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив…Мы - коллектив!»

?? Методика «Какой у нас коллектив»

?? Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»

?? Методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью

?? Игра «Путешествие по морю любимых занятий»

?? Журнал - эстафета «Мир моих друзей. Мир моих интересов. Мир общих дел»

?? Ролевая игра «Планета друзей»

?? Дискуссия в классе «Хотим быть…»

Список литературы


1. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис - пресс, 2003.

. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] -Режим доступа: konf // www. ipkps. bsu. edu. ru

. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. - М.:Вако, 2007

. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. - 2005. - №1. - 147с.

. Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников[Текст] - М.: Просвещение, 2009. - 35с.

. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990.

. Кувашова, И.Г. Праздники в начальной школе [Текст] / сост. И.Г.Кувашова - Волгоград: изд. «Учитель», 2001.

. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] / Научно - методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006. - №3. - 40с.

. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. - Минск: Асар, 1999.

. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - №8 - 10 -16с.

. Павленко, Г.В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г.В.Павленко. - Смоленск: Русич, 1996.

. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В.Перекатьева. - Ростов-на-Дону, 2001.

. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования [Текст] / авт. - сост. Е.В.Богданова, Н.В.Кондукова, Е.В.Хребтова. - Белово, 2010. - 48-49с.

. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е.С.Савинов. - М.: Просвещение, 2010. - 191., 204с.

.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.